Sėkmė konkurse!

Šiau­lių vys­ku­pas Euge­ni­jus Bar­tu­lis, Šiau­lių vys­ku­pi­jos Kateche­ti­kos cent­ras (ŠVKC) ir Lie­tu­vos kelių poli­ci­ja nuo 2017 spa­lio iki 2018 gegu­žės ragi­no tiky­bos moky­to­jus ir moki­nius daly­vau­ti kon­kur­se „Tai­sy­ki­te Vieš­pa­čiui kelią! Ištie­sin­ki­te Jam takus! „Lk 3,4.

Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jo­je pasi­ra­šy­tas susi­ta­ri­mas dėl pro­jek­to „Sau­go­ki­me vie­ni kitus kely­je“ 2016–2020 m. Susi­ta­ri­mą pasi­ra­šė Susi­sie­ki­mo minis­te­ri­jos, Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos, Lie­tu­vos auto­mo­bi­lių kelių direk­ci­jos ir Poli­ci­jos depar­ta­men­to vado­vai. Pro­jek­to tiks­las – įvai­rio­mis socia­li­nės komu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nė­mis keis­ti eis­mo daly­vių elge­sį ir ugdy­ti kul­tū­rą keliuo­se, remian­tis krikš­čio­niš­ko­mis ver­ty­bė­mis, ska­tin­ti pilie­tiš­ku­mą, atsa­ko­my­bę bei sąmo­nin­gu­mą ir taip mažin­ti žūčių ir suža­lo­ji­mų skai­čių eis­mo įvy­kių metu.

Šiais moks­lo metais ska­ti­no­me asme­niš­kai kiek­vie­nam apmąs­ty­ti, koks yra Die­vo vaid­muo mano gyve­ni­me ar kreip­ti savo šir­dį į Die­vą taip, kad lai­ky­čiau­si Jo įsa­ky­mų ir Jį mylė­čiau labiau už vis­ką. Būda­mi gyve­ni­mo kelio­nė­je buvo­me kvie­čia­mi būti sau­gūs ir atsa­kin­gi kely­je.

Kon­kur­so tema padė­jo susie­ti Kelių eis­mo žen­klus su asme­ni­niu gyve­ni­mu, krikš­čio­niš­kuo­ju moky­mu ir ver­ty­bė­mis, ugdant kiek­vie­no asmens atsa­ko­my­bę nuo jau­niau­sio iki vyriau­sio kelių eis­mo daly­vio.

Mūsų mokyk­los moki­nė Goda And­ri­jauskai­tė 7b kl. Pie­ši­nys „Mokė­ki­me atpa­žin­ti blo­gį“ pel­nė tre­čią vie­tą.

2018 m. gegu­žės 3 d. Šiau­lių vys­ku­pi­jos Pasto­ra­ci­nio cent­ro Didžio­jo­je salė­je vyko moki­nių kon­kur­so Tai­sy­ki­te Vieš­pa­čiui kelią! Ištie­sin­ki­te Jam takus! Lk 3,4 bai­gia­ma­sis ren­gi­nys ir lau­re­atų apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai ir moky­to­jai buvo apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir atmi­ni­mo dova­nė­lė­mis.