Sąžiningas antrokas

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je moko­si sąži­nin­gi moki­niai. Vie­nas tokių — 2a kla­sės moki­nys Gytis Bei­no­ra­vi­čius.  Radęs Melio­ra­to­rių kvar­ta­le, par­duo­tu­vė­je  pames­tą tele­fo­ną, jo nepa­si­sa­vi­no.  Tele­fo­no adre­sų kny­ge­lė­je suži­no­jęs, kad radi­nys pri­klau­so 1b kla­sės moki­niui Atui, tos pačios die­nos popie­tę susku­bo nuneš­ti tele­fo­ną į mokyk­lą moky­to­jai.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės šiuo gar­bin­gu Gyčio poel­giu.

Kla­sių moky­to­jos — Dalia ir Ugnė.