Saulės energetikos paslaptys

Vasa­rio 15 d., dvi­de­šimt ketu­ri Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6–8 kla­sių mok­s­lei­viai išvy­ko į Kau­ną, į edu­ka­ci­ją „Sau­lės ener­ge­ti­kos paslap­tys”.

Mok­s­lei­viai susi­pa­ži­no su elekt­ros ener­gi­jos gamy­bos prin­ci­pais ir būdais, iškas­ti­nio kuro porei­kiu ir nau­do­ji­mo povei­kiu gam­tai, atsi­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos ištek­lių nau­do­ji­mo svar­ba. Apta­rė sau­lės foto­e­le­men­tų vei­ki­mo prin­ci­pus ir jų įvai­ro­vę, tai­ky­mo gali­my­bes. Mok­s­lei­viai akty­viai daly­va­vo dis­ku­si­jo­se, patei­kė savo idė­jų.

 Prak­ti­nė­je prog­ra­mos daly­je moki­niai išban­dė, kaip vei­kia sau­lės ele­men­tai, konst­ra­vo sau­lės ele­men­tais varo­mus mode­lius ir su jais atli­ko įvai­rius ban­dy­mus.

Po edu­ka­ci­jos mok­s­lei­viai aplan­kė Žalia­kal­nio funi­ku­lie­rių. Apžiū­rė­jo kel­tu­vo mecha­niz­mus, apsau­gos sis­te­mas. Vago­nai turi spe­cia­lius auto­ma­ti­nius stab­džius, kurie, trū­kus lynui, nelei­džia vago­nams rie­dė­ti žemyn. Žalia­kal­nio funi­ku­lie­rius – vie­nas iš dvie­jų Kau­no kel­tu­vų, pir­ma­sis mies­te ir Lie­tu­vo­je, vie­nas seniau­sių vei­kian­čių kel­tu­vų Euro­po­je, vei­kia nuo 1931 m.