Rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 8d. „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos ren­gi­nys aštun­tų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo 8b kla­sės koman­da Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė, Kami­lė Baga­vi­čiū­tė, Mar­ty­nas Šliar­pas, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė ir atli­ko 15 įvai­rių užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik rusų kal­bos žinių, bet ir susi­kau­pi­mo, suma­nu­mo, mate­ma­ti­kos ir dai­lės žinių, bei įgū­džių. Komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus, 1 vie­ta ati­te­ko mūsų aštun­to­kams ir jie buvo apdo­va­no­ti „Sau­lės“ mokyk­los padė­kos raš­tu. Ačiū už gerą daly­va­vi­mą. Jūs vai­kai esa­te šau­nuo­liai.

Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė