Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 3 d. rajo­no šeš­to­kai, kuriems įdo­mi rusų (užsie­nio) kal­ba, rin­ko­si į Joniš­kio M. S. pro­gim­na­zi­ją į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams.

Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 15 rajo­no šeš­to­kų iš Gas­čiū­nų, Kriu­kų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei M. S. pro­gim­na­zi­jos. Mok­s­lei­viai atli­ko testo užduo­tis, pasa­ko­jo apie save, savo šei­mą, kla­sę, kurio­je moko­si. Išraiš­kin­gai iš šeš­to­kų lūpų skam­bė­jo turi­nin­gi, bei įdo­mūs rusų poe­tų eilė­raš­čiai.

Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus.

Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos — nuga­lė­to­jus. Pir­ma vie­ta pasi­da­li­no dvie­jų mokyk­lų mok­s­lei­viai:

  • Aus­tė­ja Jaru­ly­tė 1 vie­ta, Sau­lės mokyk­la
  • Beat­ri­čė Pra­ciu­ly­tė 1 vie­ta, Skaist­gi­rio gim­na­zi­ja
  • Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 2 vie­ta, 6a kla­sė, M. S. pro­gim­na­zi­ja
  • Dovy­das Pet­ry­la 3 vie­ta, 6b kla­sė, M. S. pro­gim­na­zi­ja

Džiau­gia­mės ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!

Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgū­džius.