Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 8d. rajo­no šeš­to­kai rin­ko­si į Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams. Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 17 rajo­no šeš­to­kų iš Gaš­čiū­nų, „Sau­lės” pagr. mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei Mato Slan­čiaus­ko progimnazijos.
Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus. Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos nugalėtojus.
Pir­mą vie­tą pasi­da­li­no trys mokinės:
  • Noru­šai­ty­tė Miglė — 1 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Kar­bau­s­ky­tė Aus­tė­ja ‑1 vie­ta  Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Rama­nauskai­tė Gre­ta - 1 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokykla
  • Stan­kai­ty­tė Bri­gi­ta — 2 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Ramo­nai­tė Ignė - 3 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokykla
Džiau­gia­mes ir svei­ki­na­me nugalėtojus!
Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgūdžius.
Rusų kal­bos moky­to­ja J. Aleksandravičienė