Rugsėjo 1‑osios šventės akimirkos

Rug­sė­jo pir­mą­ją aštun­to­kai vedė pir­mo­kus ne už ran­kų paėmę, bet lai­ky­da­mi gyvy­bės mede­lius, kurie bus visų moks­lo metų sim­bo­lis. Išly­dė­ti mokyk­los ilga­me­čiai dar­buo­to­jai: direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui V. Zig­man­tie­nė ir fizi­nio ugdy­mo moky­to­jas P. Vei­ka­las. Po ren­gi­nio pir­mo­sios pamo­kos vyko mokyk­los lau­ko erd­vė­se.