Robotika 2019

Star­ta­vo robo­ti­kos pamo­kos Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Nau­jus metus pro­gim­na­zi­ja pra­dė­jo įsi­gi­ju­si 14 komp­lek­tų Lego Wedo 2 robo­ti­kos rin­ki­nių. Konst­ruo­ti ir prog­ra­muo­ti su lego robo­tais pir­mie­ji paban­dė 7a, 2b ir 4a kla­sės mok­s­lei­viai.

Robo­ti­kos užsi­ėmi­mai skir­ti ugdy­ti mok­s­lei­vių ino­va­ty­vius tech­ni­nius gebė­ji­mus robo­ti­kos moks­lų sri­ty­je, pro­pa­guo­ti domė­ji­mą­si moks­lu, lavin­ti moto­ri­ką. Vai­kai, to nejaus­da­mi, moko­si dirb­ti koman­do­je, skai­to sutar­ti­nius žen­klus ir sche­mas, ugdo kant­ry­bę ir svei­ką požiū­rį į nesėk­mes, moko­si pagel­bė­ti drau­gui. Pra­di­nės robo­tų prog­ra­ma­vi­mo žinios padės mokan­tis vyres­nė­se kla­sė­se. Robo­ti­kos pamo­kos inte­gruo­ja­si į kitų daly­kų moky­mą­si – pasau­lio paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių ir užsie­nio kal­bų ir t.t.

Moki­niai dėko­jo fizi­kos – infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai Astai Radžvi­lie­nei už pir­mas pamo­kas ir klau­sė, kada bus kitas užsi­ėmi­mas.

Pro­gim­na­zi­jo­je moki­niams suda­ro­mos sąly­gos sis­te­min­gam konst­ra­vi­mo ir prog­ra­ma­vi­mo moky­mui­si.