Rezultatas — žais finale!

Rokiš­ky­je vyko Lie­tu­vos bend­ro­jo ugdy­mo mokyk­lų žai­dy­nių ber­niu­kų (2006 m gimi­mo ir jau­nes­nių) tarp­zo­ni­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Jose šau­niai kovo­jo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da. Nuga­lė­ję Šven­čio­nių, Kupiš­kio ir Rokiš­kio koman­das, tapo tarp­zo­ni­nių var­žy­bų nuga­lė­to­jais ir iško­vo­jo tei­sę žais­ti fina­li­nė­se, kur žais dar ketu­rios Lie­tu­vos mokyk­lų koman­dos. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus! Mūsų pro­gim­na­zi­jos kovo­to­jai: Arman­das Benis, Dei­vi­das Joku­baus­kas, Tau­tvy­das Kuly­čius, Klai­das Dabu­žin­s­kas, Danie­lius Ste­po­nai­tis, Arman­das Tama­šaus­kas, Julius Vai­ne­i­kis, Ores­tas Voz­bu­tas, Nag­lis Ado­ma­vi­čius, Armi­nas Mika­laus­kas, Arnas Remei­ka.