Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ MATAUŠIUKAI vėl pirmi!

Jau tapo tra­di­ci­ja kiek­vie­nais metais mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dai vyk­ti į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są „Tau­to­sa­kos malū­nas“, kuris ren­gia­mas Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­re. Šiais metais kon­kur­so tema buvo „Žmo­gus lie­tu­viš­ko­se pasa­ko­se“. Rei­kė­jo pareng­ti pri­si­sta­ty­mą, meni­nę prog­ra­mą ir pri­sta­ty­ti asme­ny­bę – žmo­gų, kurio dar­bai, visuo­me­ni­nė veik­la  buvo svar­būs atku­riant Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bę. Žino­ma, kad mes pri­sta­tė­me Matą Slan­čiaus­ką, kurio var­du pava­din­ta mūsų mokyk­la. Prog­ra­mo­je skam­bė­jo jo surink­tų pasa­kų ištrau­kos. Pasi­var­žy­ti visa­da labai įdo­mu, tuo labiau, kad užduo­tys koman­doms ne visa­da tokios, kokių gali­ma tikė­tis. Taip buvo ir šį kar­tą. Gerai sekė­si įmin­ti mįs­les, pabaig­ti patar­les, atspė­ti pasa­kas ir kitos užduo­tys.  Sudė­tin­ges­nė užduo­tis buvo pri­sta­ty­ti pasa­ką ją išdai­nuo­jant – nemen­kas iššū­kis moki­niams. Rei­kė­jo sugal­vo­ti ir para­šy­ti pasa­kos pra­džią, „sukli­juo­ti“ vei­kė­jus, panau­do­jant duo­tas prie­mo­nes, na, o išdai­nuo­ti pasa­ką ėmė­si Julius. Šau­nuo­lis! Pel­ny­tai susi­lau­kė ren­gi­nio orga­ni­za­to­rių pagy­ri­mų. Tai tik­ro kovo­to­jo požy­mis. Jei užsi­brė­žė­me lai­mė­ti, tai ten­ka ir pako­vo­ti. Labai džiau­gia­mės, kad buvo­me įver­tin­ti – gavo­me pri­zą už pui­kų namų dar­bą –meni­nę prog­ra­mą. Na, ir svar­biau­sias lai­mė­ji­mas  –  I vie­ta var­žy­tu­vė­se. Buvo­me apdo­va­no­ti Dip­lo­mu, tra­di­ci­niais suve­ny­rais – moli­niais malū­nais (gavo­me net du), moli­niais švil­pu­kais, kny­ge­le ir etno­gra­fi­nės medžia­gos rin­ki­nė­liu.

Ačiū, vai­kai, už jūsų kūry­biš­ku­mą, išra­din­gu­mą, sutelk­tu­mą ir atkak­lu­mą sie­kiant geriau­sio rezul­ta­to. Rei­kia visiems pasa­ky­ti,  kas jūs – MATAUŠIUKAI? Tai 5a kla­sės mok­s­lei­viai Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė, Kari­na Bui­vy­dai­tė, Pao­la Valy­tė, Danie­lius Ste­po­nai­tis ir Julius Vai­ne­i­kis. ŠAUNUOLIAI!

Dar norė­čiau pri­min­ti visiems, kad ket­ve­rius metus „Matau­šiu­k­ai“ buvo kiti moki­niai, jie dabar jau devin­to­kai, moko­si „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Mes nuspren­dė­me, kad tra­di­ci­ja turi tęs­tis, ir per­ėmė­me koman­dos var­dą. Dabar­ti­nės 5a kla­sės moki­nu­kai dve­jus metus, t. y. 3 ir 4 kla­sė­je, kar­tu su savo moky­to­ja I. Čepin­skai­te  vyko į kon­kur­są ir daly­va­vo var­žy­tu­vė­se 1–4 kla­sių gru­pė­je, tada jie vadi­no­si „Atga­ju­čiais“.  Abiems koman­doms visa­da sekė­si – kon­kur­se užim­da­vo pri­zi­nes vie­tas, daž­niau­siai buvo pir­mi. Tai­gi, tra­di­ci­ją tęsia­me.

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus ir moky­to­jai Ugnei už tau­ti­nes juos­tas.

 Lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­ja Rima Domi­nai­tė