Respublikinė konferencija Kuršėnuose

Spa­lio 24 die­ną Kur­šė­nų Dau­gė­lių pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ste­biu, tyri­nė­ju, pažįs­tu…“.

2a kla­sės moki­nė Ade­lė Trei­go­tai­tė (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės moki­nys Ronal­das Rudys (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pri­sta­tė tiria­mą­jį dar­bą „Pie­no ūkis“. Ant­ro­kai vyk­do ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pažin­ki­me savo kraš­tą“. Pir­ma­sis aplan­ky­tas objek­tas savo rajo­ne – Monstvi­lų pie­no ūkis Stu­pu­ruo­se. Surink­ta ir api­bend­rin­ta medžia­ga ir buvo pri­sta­ty­ta kitiems kon­fe­ren­ci­jos daly­viams. O kon­fe­ren­ci­jos daly­viai moky­to­jai daly­va­vo prak­ti­niuo­se užsi­ėmi­muo­se apie tiria­mų­jų veik­lų, ban­dy­mų orga­ni­za­vi­mą.

Sma­gu, kai gali­ma vai­kus sudo­min­ti ugdo­mą­ja veik­la, susie­jant for­ma­lią­sias ugdy­mo pamo­kas su nefor­ma­lio­mis prak­ti­nė­mis veik­lo­mis. O moki­niai ugdo­si pažin­ti­nes kom­pe­ten­ci­jas atlik­da­mi ir pri­sta­ty­da­mi savo dar­bus.