Renginys „Lietuva eilėraščių posmuose“

Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo  šimt­me­tis — didin­ga ir gra­ži šven­tė. Jai nuo­šir­džiai ruo­šė­si mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

Vasa­rio 12 d. moki­niai  susi­bū­rė į ren­gi­nį „Lie­tu­va eilė­raš­čių pos­muo­se“. Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si isto­ri­jos moky­to­ja Ire­na Povi­lai­tie­nė, buvęs mūsų mokyk­los moki­nys Niko­de­mas Vai­ne­i­kis. Skam­bė­jo poe­tų A. Matu­čio, E. Sele­lio­nio, J. Ais­čio, Mai­ro­nio, Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus ir kt. poe­tų eilės apie Lie­tu­vą, tėvy­nę. Pra­di­nu­kų dekla­muo­ja­mus eilė­raš­čius paly­dė­da­vo lie­tu­vių liau­dies pučia­mai­siais muzi­kos inst­ru­men­tais  Niko­de­mo atlie­ka­mi  kūri­niai. Visi išgir­do ragų, dūd­mai­šio, bir­by­nės, lumz­de­lio, švil­pos,  moli­nu­kų muzi­ką.

 Iš ren­gi­nio kiek­vie­nos kla­sės moki­niai par­si­ne­šė dova­no­tą tri­spal­vę.

 Šven­tės pabai­go­je visi daly­viai sugie­do­jo V. Kudir­kos „Tau­tiš­ką gies­mę“.