Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

lt_juda1. Pamo­kų, kla­sių valan­dė­lių metu pami­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­ną.
2. Daly­vau­ti rajo­no jau­ni­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“, kurios metu papuoš­ti mokyk­los ir mies­to pasi­rink­tas erd­ves tau­ti­nių spal­vų paukš­te­liais (daly­vau­ja 1–8 kla­sės).
3. Moki­nių tech­no­lo­gi­jų kūry­bi­nių dar­bų paro­da (aktų salė­je).
4. Paro­da „Gra­ži tu mano, bran­gi Tėvy­ne “ (mokyk­los bib­lio­te­ko­je).
5. Atvi­ra pamo­ka 5 – 6 kla­sių moki­niams „Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo atspin­džiai Joniš­kio rajo­no gyven­to­jų atmin­ty­je“ (13 d. aktų salė­je).
6. Moki­nių pro­jek­ti­nių dar­bų demonst­ra­vi­mas „Reikš­min­giau­sios mūsų vals­ty­bės datos 1989 –1991 m.“ (aktų salė­je)

Vasa­rio 16 ‑osios die­nos minė­ji­mas mies­te:
11.30 val. minė­ji­mas prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo (daly­vau­ja 8 kla­sės)
12.00 val. Šven­tos Mišios
15.00 val. Rajo­no savi­val­dy­bės apdo­va­no­ji­mo – Myko­lo Arkan­ge­lo sta­tu­lė­lės – tei­ki­mo cere­mo­ni­ja. Šven­ti­nis kon­cer­tas rajo­no Kul­tū­ros cent­re. Kon­cer­tuo­ja Rūta Ščio­go­le­vai­tė.