Rajoninis „ŠVIESOFORO“ konkursas

Balan­džio 17 d. Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko rajo­ni­nis „Švie­so­fo­ro“ kon­kur­sas. Jame daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių koman­da. Vai­ku­čiai labai geras žinias paro­dė įvai­rio­se rung­ty­se. Atli­ko prak­ti­nes užduo­tis per­ei­da­mi per pės­čių­jų per­ėją, per kelią san­kry­žo­je, paro­dė savo žinias „Pro­tų mūšis“, „Kelių eis­mo užduo­tys“ rung­ty­se. Koman­da užėmė 1-ąją vie­tą! Nuo­šir­dus ačiū už pui­kias paro­dy­tas žinias nori­si pasa­ky­ti moki­niams: Medai Danauskai­tei — 1 kl., Urtei Šaky­tei — 2 kl., Kri­stu­pui Ožiū­nui — 3 kl., Emi­li­jai Skablauskai­tei — 4 kl.

Moki­nius kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja Ire­na Kati­nie­nė.