Rajoninis koliažų konkursas „Profesijos“

Gruo­džio – sau­sio mėne­siais vyko Joniš­kio rajo­no moki­nių kolia­žų kon­kur­sas „Pro­fe­si­jos“. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los aštun­to­kai, paren­gę kolia­žą tema „Išny­ku­sios pro­fe­si­jos“, kurį api­pa­vi­da­li­no 8b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė ir Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė.

Džiu­gu, kad šis dar­bas buvo įver­tin­tas ir užėmė II – ąją vie­tą.