Rajoninio kalėdinių atvirukų konkurso nugalėtojos

Dau­giau kaip 200 kalė­di­nių atviru­kų var­žė­si dėl geriau­sių­jų var­do orga­ni­zuo­ta­me kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­se.

Kon­kur­se patys akty­viau­si buvo 1–8 kla­sių moki­niai. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja, atrink­da­ma nuga­lė­to­jus, vado­va­vo­si orgi­na­lu­mo, kūry­biš­ku­mo, įtai­gos ir meni­nės dar­bo koky­bės kri­te­ri­jais.

Pra­di­nių kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pri­pa­žin­tos 4a kla­sės moki­nės GABIJA KURLYTĖ - 1 vie­ta ir LINA STALNIONYTĖ2 vie­ta. Mer­gai­tes kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja IRENA KATINIENĖ.