Rajoninės varžybos „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“

Ket­vir­ta­die­nį „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ esta­fe­čių var­žy­bos. Mūsų pra­di­nu­kų koman­da iško­vo­jo 2‑ąją vie­tą. Gali­me pasi­džiaug­ti mažų­jų spor­ti­nin­kų per­ga­le. Koman­dą ruo­šė moky­to­jai Ire­na Kati­nie­nė ir Pet­ras Vei­ka­las.