Rajoninėje moksleivių konferencijoje atsigręžta į žymius mūsų krašto žmones

Kovo mėnuo ypač tur­tin­gas ren­gi­niais, skir­tais Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo šimt­me­čiui bei Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Šia pro­ga ir mūsų mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ta rajo­no mok­s­lei­vių kon­fe­ren­ci­ja tema „Gar­sūs Žiem­ga­los žmo­nės. Mūsų kraš­to pra­ei­tis ir dabar­tis“. Šios kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – pri­si­min­ti žymius kraš­tie­čius, pra­tur­ti­nu­sius mūsų kraš­to bei visos šalies kul­tū­ri­nį, moks­li­nį bei poli­ti­nį gyve­ni­mą ar net pel­niu­sius pasau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą. Ne mažiau svar­bus užda­vi­nys — lavin­ti moki­nių vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Tad tokia kon­fe­ren­ci­ja, kaip pabrė­žė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyriau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė Lapin­skie­nė,  pui­kus būdas atskleis­ti ir ugdy­ti savo gebė­ji­mus jau­nes­nio­jo amžiaus moki­niams, kuriems res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se ski­ria­ma mažiau dėme­sio.

Į kon­fe­ren­ci­ją sugu­ž­ėjo moki­niai net iš 5 mokyk­lų. Daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos, „Sau­lės“, Kriu­kų bei Gas­čiū­nų pag­rin­di­nių mokyk­lų ir, žino­ma, mūsų mokyk­los ugdy­ti­niai. Akty­viai kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos moki­niai. Jie paren­gė net 5 pra­ne­ši­mus apie savo kraš­to švie­suo­lius. Kruopš­čiai pareng­tuo­se pra­ne­ši­muo­se jie pri­si­mi­nė tokius žymius savo kraš­tie­čius kaip poe­tą Juo­zą Žla­bį – Žen­gę, tau­to­dai­li­nin­ką Vin­cą Mai­žių, Romu­al­dą ir Vytau­tą Vait­kus, žymų solis­tą Vac­lo­vą Dau­no­rą. Nema­žai pra­ne­ši­mų skai­tė ir mūsų mokyk­los moki­niai. Pri­si­min­ta mūsų kraš­tie­tė poe­tė Ona Mika­lau­skie­nė – Kubi­liū­tė, daug gerų žodžių pasa­ky­ta ir apie įvai­rio­je visuo­me­ni­nė­je veik­lo­je daly­vau­jan­tį joniš­kie­tį poe­tą Joną Iva­naus­ką. Žino­ma, nepa­mirš­tas ir knyg­ne­šys bei tau­to­sa­kos rin­kė­jas Matas Slan­čiaus­kas bei žymus rašy­to­jas Jonas Avy­žius. Kon­fe­ren­ci­jos metu gilin­ta­si ne tik į pra­ei­ty­je žymių žmo­nių gyve­ni­mus, bet pasi­do­mė­ta ir šių die­nų atra­di­mais. Tokia ori­gi­na­li jau­na meni­nin­kė yra Joli­ta Vait­ku­tė. Jos gyve­ni­me net ir įpras­ti bui­ti­niai daly­kai virs­ta menu. Apie šią meni­nin­kę savo atra­di­mais pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los sep­tin­to­kė Mei­da  Čagu­tė. Kitų mokyk­lų mok­s­lei­vių pra­ne­ši­muo­se aptar­ti fizi­kų Teo­do­ro Gro­thu­so ir Vin­co Čepin­skio nuo­pel­nai mūsų kraš­tui, pri­si­min­ta mis­tiš­ko­ji rašy­to­ja Joli­ta Skablauskai­tė bei par­ti­za­nas K. Liu­ber­skis – Žvai­nys. Moki­nius kon­fe­ren­ci­jai ruo­šė moky­to­jos Rima Domi­nai­tė, Gied­rė Gus­tie­nė, Vili­ja Arlau­skie­nė, Jūra­tė Mitri­kie­nė, Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė, Alma Kan­čel­skie­nė, Vil­ma Kum­pi­ke­vi­čiū­tė, Dai­va Lukie­nė, Ire­na Kenz­gai­lie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Pag­rin­di­nį pra­ne­ši­mą skai­tė Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jas Darius Vičas. Jis išsa­miai ir įdo­miai papa­sa­ko­jo apie dau­ge­liui gal­būt ir neži­no­mą asme­nį — Stei­gia­mo­jo Sei­mo narį, gydy­to­ją, poli­ti­nį kali­nį Kle­men­są Vai­te­kū­ną. Tai­gi buvo pra­p­lės­tos ne tik moki­nių, bet ir kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vu­sių ir moki­niams padė­ju­sių pareng­ti pra­ne­ši­mus moky­to­jų žinios.

Kon­fe­ren­ci­jos daly­vių nuo­tai­ką praskaidri­no M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mažų­jų šokė­jų sma­gus liau­dies šokis bei 7a kla­sės moki­nių Jutos Ado­mai­ty­tės bei Agnės Kulin­skai­tės padai­nuo­ta liau­dies dai­na.

Kon­fe­ren­ci­jos orga­ni­za­to­riai – Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja, Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius bei Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo cent­ras pasi­rū­pi­no, kad moki­niai ne tik ugdy­tų­si savo gebė­ji­mus, bet ir būtų įver­tin­ti patys kūry­bin­giau­si bei akty­viau­si moki­niai. Todėl kon­fe­ren­ci­jos pabai­go­je buvo apdo­va­no­ti rajo­no mok­s­lei­vių kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Laiš­kas gim­ta­jai kal­bai“ nuga­lė­to­jai. Aukš­tes­nių­jų kla­sių gru­pė­je geriau­siai įver­tin­ti šių mok­s­lei­vių dar­bai:

  • 1 vie­ta    G. Gaid­jur­gy­tė.  Esė „Mano sie­los drau­gė“
  • 2 vie­ta    G. Kub­lic­kai­tė.   „Gim­to­jo kraš­to die­no­raš­tis“
  • 3 vie­ta    R. Stan­kū­nai­tė.    „Šim­tas“

5–8 kla­sių gru­pė­je lau­re­ate pas­kelb­ta mūsų mokyk­los 7a kl. moki­nė Juta Ado­mai­ty­tė už raši­nį „Ar gera būti lie­tu­viu?