Puiki fondo „Švieskime vaikus“ dovana

Jau kelin­ti metai iš eilės lab­da­ros ir para­mos fon­das „Švie­ski­me vai­kus“ (stei­gė­jai And­rius Mamon­to­vas ir Ramū­nas Kar­bau­skis) mūsų  šalies bib­lio­te­koms dova­no­ja nau­jų kny­gų. Šių metų spa­lio 30 die­ną į susi­ti­ki­mą rajo­no J. Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je buvo pakvies­ti mūsų rajo­no dar­že­lių ir mokyk­lų bib­lio­te­kų atsto­vai, kuriems sei­mo nario Arū­no Gumu­liaus­ko padė­jė­ja Riman­tė Misiū­nie­nė įtei­kė po mai­še­lį su kny­go­mis. Kiek­vie­nai bib­lio­te­kai ati­te­ko po 18 nau­jų, dar dažais kve­pian­čių kny­gų.

Sma­gu, kad moki­niams galė­si­me pasiū­ly­ti paskai­ty­ti nau­jų kny­ge­lių, kurios tik­rai pra­džiu­gins kiek­vie­ną jau­ną­jį skai­ty­to­ją.

Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na