Projektas „Matematika kitaip“

Jau kele­tą metų tęsia­mas pro­jek­tas „Mate­ma­ti­ka kitaip“. Gegu­žės 29 d. ir 30 d.; bir­že­lio 3d. 6b kla­sės moki­nės: Gabi­ja, Ramu­nė, Aud­rin­ga ir Aus­tė­ja kar­tu su moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vedė pamo­kas. Pačių mer­gi­nų sugal­vo­tos žais­min­gos užduo­tys, džiu­gi­no 2a kl. (Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė), 2b kl. (Jolan­ta Bytau­tie­nė) ir 1a kl. (Danu­tė Klau­sie­nė) moki­nius. Sma­gios kar­tu pra­leis­tos aki­mir­kos nepra­il­go pamo­kos metu.