Projektas „Grįžtu į savo mokyklą”

Šian­dien buvo tęsia­mas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą”, skir­tas mokyk­los 40-mečiui pami­nė­ti. Susi­rin­kę sep­tin­to­kai ir aštun­to­kai susi­do­mė­ję klau­sė­si mokyk­los buvu­sio moki­nio, dabar turi­nio agen­tū­ros Supe­r­Y­ou vyk­dan­čio­jo direk­to­riaus, Vil­niaus kole­gi­jos lek­to­riaus Min­dau­go Latai­čio, kuris moki­niams papa­sa­ko­jo apie savo, kaip moki­nio lūkes­čius, gyve­ni­mo sėk­mes. Sve­čias moki­niams paro­dė rekla­mos tiks­lus, įvai­rius pavyz­džius, davė pata­ri­mų, per kokią priz­mę žiū­rė­ti į rekla­mą.

Susi­ti­ki­mas vai­kams buvo nau­din­gas ir įdo­mus.

Dir. pava­duo­to­ja J. Šiur­nie­nė,
Karje­ros mokyk­lo­je koor­di­na­to­rė G. Svy­tie­nė