Projektas „Aukime sveiki ir saugūs“

Lap­kri­čio 17–20 die­no­mis M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko pro­jek­tas „Auki­me svei­ki ir sau­gūs“. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vo ir koor­di­na­vo socia­li­nė peda­go­gė Nijo­lė Kiu­du­lie­nė, o įgy­ven­di­no pra­di­nių kla­sių moky­to­jos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė. Pir­mo­ji pro­jek­to die­na buvo pava­din­ta “Svei­kai mai­tin­ki­mės ir būsi­me svei­ki“. Moki­niai kar­tu su moky­to­jo­mis, tėve­liais gami­no svei­kuo­lių mais­tą, suren­gė paro­dą, pri­sta­tė svei­kuo­lių mais­to recep­tą, vyko degus­ta­ci­ja. Kitą die­ną vyko spor­ti­nės esta­fe­tės „Aš, tėtis ir mama esam spor­tiš­ka šei­ma“. Esta­fe­tė­se labai links­mai lenk­ty­nia­vo moki­niai, tėčiai, mamos. Aiš­ku, pagel­bė­jo ir kla­sių moky­to­jos. Esta­fe­tes orga­ni­za­vo kūno kul­tū­ros moky­to­ja R. Kazi­mie­rai­tie­nė. Pri­zi­nių vie­tų nebu­vo, bet nuga­lė­jo drau­giš­ku­mas, nuo­šir­du­mas, susi­tel­ki­mas bend­ram tiks­lui. Moki­niai klau­sė­si Poli­ci­jos komi­sa­ria­to nepil­na­me­čių rei­ka­lų parei­gū­nės D. Benai­ty­tės pasa­ko­ji­mo apie savo ir namų tur­to sau­go­ji­mą, asmens duo­me­nų apsau­gą, bend­ra­vi­mą inter­ne­tu, žiū­rė­jo fil­mus apie neat­sar­gaus bend­ra­vi­mo inter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se pavo­jus. Bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys buvo vik­to­ri­na “Svei­ko mais­to pira­mi­dė“. Vik­to­ri­ną orga­ni­za­vo pra­di­nių kla­sių moky­to­jos D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė ir U. Vai­ne­i­kie­nė bei svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė. Vik­to­ri­no­je daly­va­vo sep­ty­nios koman­dos. Moki­niai atli­ko įvai­rias užduo­tis: atpa­ži­no kruo­pas, spren­dė kry­žia­žo­džius, sta­tė svei­ko mais­to pira­mi­dę. Kla­sių koman­dos buvo apdo­va­no­tos pri­zais, o visi pro­jek­to daly­viai buvo apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais už akty­vų ir kūry­bin­gą daly­va­vi­mą pro­jek­te. Kiti pir­mų, ant­rų kla­sių moki­niai pie­šė pie­ši­nius “Svei­kas žmo­gus – lai­min­gas žmo­gus“, suren­gė pie­ši­nių paro­dą. Tre­čių, ket­vir­tų kla­sių moki­niai kūrė ketu­rei­lius „Jei­gu noriu būti svei­kas…“. Savo sukur­tus eilė­raš­čius eks­po­na­vo sten­duo­se. Pro­jek­to esmė yra ta, kad svei­kas mais­tas, akty­vus fizi­nis judė­ji­mas, spor­tas- geros emo­ci­nės savi­jau­tos, ugdy­mo­si sėk­mės rodik­lis.