Progimnazijoje apdovanoti tarptautinės olimpiados KINGS rudens sesijos finalistai:

Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė, Ami­le Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj (2a kla­sė);
Ronal­das Rudys, Kevi­nas Šeš­plau­kis, Kipras Užku­rai­tis, Ąžuo­las Šob­lis, Tadė Alek­na­vi­čiū­tė, Arnas Šliau­de­ris, Ada­mas Kaza­ke­vi­čius (2b kla­sė);
Lėja Žem­liauskai­tė, Jokū­bas Savic­kis (3a kla­sė);
Jokū­bas Šili­nas (3b kla­sė);
Nojus Nau­sė­da, Tėja Zig­man­tai­tė (5a kla­sė);
Mil­da Valan­čiū­tė, Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Jus­tas Remei­ka, Jonas Savic­kis (6b kla­sė);
Sona­ta Dirš­ku­tė, Pijus Juo­čas (7b kla­sė).

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je KINGS sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė