Progimnazijos administracija

Mokyk­los direk­to­rius Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė

Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Simo­na Jacie­nė
jolantasDirek­to­riaus pava­duo­to­ja nefor­ma­lia­jam ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė

 

Direk­to­rės pava­duo­to­jas ūkio rei­ka­lais Almi­nas Vasi­liaus­kas