Progimnazijos taryba

Tary­bos pir­mi­nin­kė
Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė

Tary­bos nariai

Moky­to­jai: Jani­na Dau­pa­rie­nė, Inga Misiu­vie­nė, Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė, Gita­na Svy­tie­nė.

Tėvai: Jūra­tė Bui­vy­die­nė, Vai­du­tė Dun­du­lie­nė, Dan­guo­lė Tau­tvai­šie­nė, Vir­gi­ta Tumi­nie­nė, Lina Vyš­niauskai­tė.

Moki­niai: Beat­ri­čę Koz­mia­nai­tė (moki­nių tary­bos pir­mi­nin­kė), Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė, Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, Ieva Misiū­tė