Progimnazijos taryba

Tary­bos pir­mi­nin­kė
Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė

Tary­bos nariai

Moky­to­jai: Simo­na Jacie­nė, Lai­ma Kurau­skie­nė, Jani­na Dau­pa­rie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė

Tėvai: Jūra­tė Bui­vy­die­nė, Vai­du­tė Dun­du­lie­nė, Dan­guo­lė Tau­tvai­šie­nė, Vir­gi­ta Tumi­nie­nė, Lina Vyš­niauskai­tė.

Moki­niai: Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė (moki­nių tary­bos pir­mi­nin­kė), Luka Damb­rauskai­tė, Mil­da Valan­čiū­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Tau­tvy­das Kuly­čius.