Kaip užpildyti paramos formą ranka

1. Atsi­spaus­din­ki­te para­mos for­mą.
2. Užpil­dy­ki­te raus­va spal­va pažy­mė­tą savo asme­ni­nę infor­ma­ci­ją.
3. 5 lau­ke­ly­je (žals­va spal­va) įra­šy­ki­te pil­dy­mo metus. Mokes­ti­nio lai­ko­tar­pio punk­te įra­šy­ki­te pra­ei­tus mokes­ti­nio lai­ko­tar­pio metus — 2019. Nepa­mirš­ki­te uždė­ti kry­žiu­ko <6S Mokes­čio dalį ski­riu para­mos gavė­jams> vie­to­je.
4. E4 mėly­nai pažy­mė­ta­me lau­ke­ly­je įra­šy­ki­te pra­šo­mą per­ves­ti paja­mų mokes­čio dalį 1,2%.
5. E5 į šį mėly­nai pažy­mė­tą lau­ke­lį įra­šy­ki­te, kiek metų nori­te skir­ti para­mą Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai. Tai gali­te dary­ti iki pen­ke­rių metų, t.y. iki 2023.
6. Užpil­dy­to popie­ri­nio pra­šy­mo pavyz­dys:

<GRĮŽTI ATGAL>