Kaip užpildyti paramos formą internetu

1,2 % inter­ne­tu gali­ma paskir­ti per VMI Elekt­ro­ni­nio dekla­ra­vi­mo sis­te­mą (EDS).  Pra­šy­mą gali­ma užpil­dy­ti iki lie­pos 1 d. Jums terei­kia:

1. Nau­do­jan­tis savo el. ban­ki­nin­kys­te ar kitais gali­mais būdais pri­si­jung­ti prie sis­te­mos — EDS (Elekt­ro­ni­nio dekla­ra­vi­mo sis­te­ma);
2. 1. Pasi­ren­ka­me sky­rių <DEKLARAVIMAS>;
2. Šoni­nia­me meniu pasi­ren­ka­me <Pil­dy­ti for­mą>;
3. Prie daž­niau­siai pil­do­mų for­mų pasi­ren­ka­me <Pra­šy­mas skir­ti para­mą>;
4. Kitas būdas filt­ro lau­ke­ly­je „For­mos kodas“ suve­dus dekla­ra­ci­jos for­mos kodą FR0512 ir paspau­dus fil­t­ruo­ti, žemiau patei­kia­mas dekla­ra­ci­jų sąra­šas su apra­šy­mu, kuria­me pasi­rin­ki­te <Pil­dy­ti for­mą tie­sio­giai por­ta­le> (gaub­liu­kas).
3. EDS tie­sio­giai por­ta­le užpil­dy­ti for­mą FR0512 v.4:
1. Sky­re­liuo­se 1 / 2 / 3 / 4 sura­šy­ki­te savo asme­ni­nę infor­ma­ci­ją: 1 asmens kodą, 2 tele­fo­ną, 3V var­dą, 3P pavar­dę, 4 adre­są;
3. Skil­ty­je 5 – įra­šy­ki­te metus 2019;
4. E1 skil­ty­je pasi­rin­ki­te skai­čių 2 — Para­mos gavė­jas;
5. E2 skil­ty­je įra­šy­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos kodą: 190565235;
6. E3 skil­ty­je para­šy­ki­te teks­tą: MATO SLANČIAUSKO PROG.;
7. E4 skil­ty­je para­šy­ki­te mokes­čio dalies dydį (pro­cen­tais): 1,20;
8. E5 skil­ty­je pasi­rin­ki­te mokes­čio dalies sky­ri­mo lai­ko­tar­pį: 2020 /… / 2023;
4. Užpil­džius for­mą, deši­nia­ja­me vir­šu­ti­nia­me kam­pe paspau­s­ki­te
<Pateik­ti dekla­ra­ci­ją> ir patvir­tin­ki­te.<GRĮŽTI ATGAL>