Kiti darbuotojai

Buhal­te­ri­ja, mob. tel. nr. +370 670 33613
Vyr. buhal­te­rė
Kri­s­ti­na Dorie­nė
Buhal­te­rė
Ire­na Grun­skie­nė

Raš­ti­nė, mob. tel. nr. +370 612 63168
Per­so­na­lo rei­ka­lų tvar­ky­to­ja
Rita Pet­rai­tie­nė
Raš­tve­dės
Gita­na Sta­gie­nė

Joniš­kio VSB visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė
Rita Goš­tau­tie­nė

Val­gyk­la, mob. tel. nr. +370 672 31441
Vyriau­sio­ji virė­ja
Bro­nisla­va Sau­norie­nė
Virė­jos
Jani­na Nai­ny­tė
Jani­na Pet­rai­tie­nė
Vili­ja Škiu­die­nė

Vai­ruo­to­jas
Sau­lius Norei­ka

Dar­bi­nin­kai
Modes­tas Bruz­gu­lis
Ari­man­tas Dumb­ra

Valy­to­jos
Dalė Myko­lai­tie­nė
Auš­ra Liso­vie­nė
Bro­nė Pet­ru­lai­tie­nė
Sona­ta Kačin­skie­nė
Jani­na Rup­šie­nė
Mary­tė Jasu­ty­tė
Edi­ta Kyman­tie­nė
Dai­na Liso­vie­nė

Elekt­ri­kas
Algi­man­tas Mali­naus­kas