Privatumo politika

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos
PRIVATUMO POLITIKA

Vado­vau­jan­tis ES reg­la­men­to Nr. 2016/679 – dėl fizi­nių asme­nų apsau­gos tvar­kant asmens duo­mens ir tokių duo­me­nų lais­vo judė­ji­mo (toliau vadi­na­ma Reg­la­men­tu) nuo­sta­to­mis, Mes, Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja (toliau – Pro­gim­na­zi­ja), juri­di­nio asmens kodas 190565235, adre­sas Pašvi­ti­nio g. 19, Joniš­kis, tel. nr.: +37042661150, el. paš­tas: m.s.progimnazija@slanciauskas.lt rūpi­na­mės savo moki­nių, moki­nių tėvų (glo­bė­jų), dar­buo­to­jų duo­me­nų pri­va­tu­mu, sąži­nin­gai, atsa­kin­gai ir tei­sė­tai tvar­ky­da­mi ir pri­žiū­rė­da­mi mums pati­kė­tus Jūsų asmens duo­me­nis (kaip duo­me­nų val­dy­to­jas).

Labai svar­bu, kad Jūs ati­džiai per­skai­ty­tu­mė­te Asmens duo­me­nų tvar­ky­mo tai­syk­les, nes, kiek­vie­ną kar­tą lan­ky­da­mi mūsų inter­ne­to sve­tai­nę ar socia­li­nių tink­lų pasky­rą sutin­ka­te su sąly­go­mis, apra­šy­to­mis šio­se tai­syk­lė­se. Jei nesu­tin­ka­te su šio­mis sąly­go­mis, pra­šo­me nesi­lan­ky­ti mūsų svetainėje/socialinių tink­lų pasky­ro­se.

 Pri­seg­ti doku­men­tai: