Mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

    Pavar­dė Var­das

Turi­mos parei­gos

1 Zig­man­tie­nė Vio­le­ta Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, einan­ti direk­to­rės parei­gas, mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja
2 Šiur­nie­nė Jolan­ta Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui; ang­lų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė
3 Alek­na­vi­čie­nė Lina Mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė, 5a kl. auk­lė­to­ja
4 Alek­sand­ra­vi­čie­nė Jeka­te­ri­na Rusų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė; 7a kl. auk­lė­to­ja
5 Bytau­tie­nė Jolan­ta Pra­di­nių kl. vyr. moky­to­ja, 2b kl. moky­to­ja
6 Dau­pa­rie­nė Jani­na Mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė; 6a kl. auk­lė­to­ja
7 Domi­nai­tė Rima Lie­tu­vių k. vyr. moky­to­ja
8 Dun­du­lie­nė Vai­du­tė Geo­gra­fi­jos vyr. moky­to­ja, 8b kl. auk­lė­to­ja
9 Fila­to­vie­nė Auš­ra Che­mi­jos vyr. moky­to­ja
10 Ivaš­ke­vi­čie­nė Rita Isto­ri­jos vyr. moky­to­ja
11 Jacie­nė Simo­na Ang­lų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 6b kl. auk­lė­to­ja
12 Jan­kaus­kas Tomas Fizi­kos ir IT vyr.  moky­to­jas
13 Jonai­tie­nė Ali­na Lie­tu­vių k. moky­to­ja meto­di­nin­kė
14 Kati­nie­nė Ire­na Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 4a kl. moky­to­ja
15 Kati­lia­vie­nė Jur­gi­ta Socia­li­nė peda­go­gė
16 Klau­sie­nė Danu­tė Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 1a kl. moky­to­ja
17 Kurau­skie­nė Lai­mu­tė Ang­lų k.  moky­to­ja meto­di­nin­kė; 7b kl. auk­lė­to­ja
18 Kui­zi­nie­nė Rai­mon­da Moky­to­ja padė­jė­ja
19 Lian­dz­ber­gie­nė Jani­na Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 3a kl. moky­to­ja
20 Mar­cin­ke­vi­čie­nė Dalia Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 2a kl. moky­to­ja
21 Matu­lie­nė Jur­gi­ta Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 4b kl. moky­to­ja
22 Misiu­vie­nė Inga Bio­lo­gi­jos moky­to­ja meto­di­nin­kė, 8a  kl. auk­lė­to­ja
23 Pad­gur­skie­nė Rita Logo­pe­dė meto­di­nin­kė
24 Pau­la­vi­čie­nė Sand­ra Šokių moky­to­ja meto­di­nin­kė
25 Pili­pa­vi­čie­nė Lina Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 2b kl. moky­to­ja
26 Puč­ku­vie­nė Vir­gi­ni­ja Muzi­kos  vyr. moky­to­ja
27 Radžvi­lie­nė Asta Fizi­kos ir IT  moky­to­ja meto­di­nin­kė
28 Rim­džiū­tė Roma Psi­cho­lo­gi­jos ates­tuo­ta moky­to­ja
29 Sta­gie­nė Gita­na Tech­no­lo­gi­jų vyr.  moky­to­ja
30 Svy­tie­nė Gita­na Eti­kos vyr. moky­to­ja; bib­lio­te­ki­nin­kė; 5b kl. auk­lė­to­ja
31 Tama­šaus­kas Edmun­das Tech­no­lo­gi­jų vyr. moky­to­jas
32 Vai­ne­i­kie­nė Ugnė Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 4b kl. moky­to­ja
33 Vei­ka­las Pet­ras Kūno k. moky­to­jas meto­di­nin­kas
34 Žar­kauskai­tė Edi­ta Tiky­bos ates­tuo­ta moky­to­ja