Mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

    Pavar­dė Var­das

Turi­mos parei­gos

1 Zig­man­tie­nė Vio­le­ta Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja
2 Šiur­nie­nė Jolan­ta Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui; ang­lų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė
3 Alek­na­vi­čie­nė Lina Mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė, 6a kl. auk­lė­to­ja
4 Alek­sand­ra­vi­čie­nė Jeka­te­ri­na Rusų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė; 8a kl. auk­lė­to­ja
5 Api­ny­tė Šarū­nė Pra­di­nių kl. vyr. moky­to­ja, 1b kl. moky­to­ja
6 Bytau­tie­nė Jolan­ta Pra­di­nių kl. vyr. moky­to­ja, 3b kl. moky­to­ja
7 Butau­tie­nė Vir­gi­ni­ja Fizi­nio ugdy­mo vyr. moky­to­ja
8 Dau­pa­rie­nė Jani­na Mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė; 7a kl. auk­lė­to­ja
9 Domi­nai­tė Rima Lie­tu­vių k. vyr. moky­to­ja
10 Dun­du­lie­nė Vai­du­tė Geo­gra­fi­jos vyr. moky­to­ja
11 Fila­to­vie­nė Auš­ra Che­mi­jos vyr. moky­to­ja
12 Ivaš­ke­vi­čie­nė Rita Isto­ri­jos vyr. moky­to­ja, 5a kl. moky­to­ja
13 Jacie­nė Simo­na Ang­lų k. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 7b kl. auk­lė­to­ja
14 Jan­kaus­kas Tomas Fizi­kos ir IT vyr.  moky­to­jas
15 Jonai­tie­nė Ali­na Lie­tu­vių k. moky­to­ja meto­di­nin­kė
16 Kati­lia­vie­nė Jur­gi­ta Socia­li­nė peda­go­gė
17 Klau­sie­nė Danu­tė Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 2a kl. moky­to­ja
18 Kurau­skie­nė Lai­mu­tė Ang­lų k.  moky­to­ja meto­di­nin­kė; 8b kl. auk­lė­to­ja
19 Kui­zi­nie­nė Rai­mon­da Moky­to­ja padė­jė­ja
20 Lian­dz­ber­gie­nė Jani­na Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 4a kl. moky­to­ja
21 Mar­cin­ke­vi­čie­nė Dalia Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 3a kl. moky­to­ja
22 Mar­ti­nai­tis Vac­lo­vas Tech­no­lo­gi­jų moky­to­jas
23 Matu­lie­nė Jur­gi­ta Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 1a kl. moky­to­ja
24 Misiu­vie­nė Inga Bio­lo­gi­jos moky­to­ja meto­di­nin­kė, 5b  kl. auk­lė­to­ja
25 Pad­gur­skie­nė Rita Logo­pe­dė meto­di­nin­kė
26 Pau­la­vi­čie­nė Sand­ra Šokių moky­to­ja meto­di­nin­kė
27 Pili­pa­vi­čie­nė Lina Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 4b kl. moky­to­ja
28 Puč­ku­vie­nė Vir­gi­ni­ja Muzi­kos  vyr. moky­to­ja
29 Radžvi­lie­nė Asta Fizi­kos ir IT  moky­to­ja meto­di­nin­kė
30 Rim­džiū­tė Roma Psi­cho­lo­gi­jos ates­tuo­ta moky­to­ja
31 Sta­gie­nė Gita­na Tech­no­lo­gi­jų vyr. moky­to­ja
32 Svy­tie­nė Gita­na Eti­kos vyr. moky­to­ja; bib­lio­te­ki­nin­kė; 6b kl. auk­lė­to­ja
33 Vai­ne­i­kie­nė Ugnė Pra­di­nių kl. moky­to­ja meto­di­nin­kė, 2b kl. moky­to­ja
34 Vei­ka­las Pet­ras Fizi­nio ugdy­mo moky­to­jas meto­di­nin­kas
35 Žar­kauskai­tė Edi­ta Tiky­bos ates­tuo­ta moky­to­ja