Matas Slančiauskas

Knyg­ne­šys Matas Slančiauskas

Gimė beže­mio, medi­nių indų dir­bė­jo šei­mo­je. Tėvas pamo­kė skai­ty­ti iš len­kiš­ko ele­men­to­riaus ir 1857 m. nuve­žė toliau moky­tis į Rudiš­kių špi­to­lę pas var­go­ni­nin­ką. Čia pra­mo­ko ne tik var­go­nuo­ti bei pažin­ti gai­das, bet ir lie­tu­viš­kai skai­ty­ti. Būda­mas netur­tin­gų tėvų sūnus, toliau moky­tis nega­lė­jo, pasi­rin­ko siu­vė­jo ama­tą. Mėgo skai­ty­ti, buvo apsi­švie­tęs žmo­gus — tuo­me­ti­nio kai­mo inte­li­gen­tas. Gavęs paskai­ty­ti 1 “Auš­ros” nume­rį, vėliau savo įspū­džius taip apra­šė: “…ilgai ver­kiau iš džiaugs­mo, sulaukęs
taip myli­mą sve­tį”. Pra­dė­jo siųs­ti į “Auš­rą” kore­s­pon­den­ci­jas, savo kūry­bos eiles. Susi­pa­ži­no su knyg­ne­šiais, ėmė pla­tin­ti drau­dž. spau­dą. Pats spau­dos iš Prū­si­jos nene­šė, nuo 1889 m. jau nau­do­jo­si J.Bielinio paslau­go­mis. Atėjęs į kai­mą siū­ti, dar moky­da­vo vai­kus skai­ty­ti ir rašy­ti. Arti­mai bend­ra­dar­bia­vo su J. Trum­pu­liu, Anta­nu Bara­naus­ku, A. Rat­ku­mi. Jie ketu­rie­se 1889 m. gegu­žės mėn. 7 d. įstei­gė slap­tą “Atga­jos” drau­gi­ją. Pri­ėmė dau­giau narių iš Joniš­kįo ir Gruz­džių apy­lin­kių. Buvo fak­tiš­kas šios drau­gi­jos vado­vas. Para­šė jos sta­tu­tą, kurį dar patai­sė L. Vai­ne­i­kis. Be savo pag­rin­di­nio užda­vi­nio — tau­to­sa­kos rin­ki­mo, drau­gi­ja rūpi­no­si ir drau­dž. spau­dos pla­ti­ni­mu, turė­jo bib­lio­te­kė­lę. 1895 m. balan­džio mėn. 26 d. įkliu­vus knyg­ne­šiui S. Rup­šiui, žan­da­rai suži­no­jo apie L. Vai­ne­i­kį, kaip “Atga­jos” bend­ra­dar­bį. Per kra­tą L. Vai­ne­i­kio tėvų namuo­se rado M. Slan­čiaus­ko laiš­kų, rankraščių.
1895 m. lie­pos mėn. 18 d. per kra­tą namuo­se rado 71 sąsiu­vi­nį su tau­to­sa­ka, sava kūry­ba. Jam rašytų
J. Bie­li­nio, S. ir L. Didžiu­lių, M. Jan­kaus, J. Miliaus­ko, R. Šliū­po ir kt. laiš­kų, “Atga­jos”
sta­tu­tą, kalen­do­rių ir dai­nų kny­ge­lių. Nuo 1895 m. rug­sė­jo mėn. 5 d. paskir­tas kar­do­ma­sis areš­tas Šiau­lių kalė­ji­me. Caro 1896 m. rug­pjū­čio mėn. 31 d. palie­pi­mu 3 metams ištrem­tas į Rygą. Grį­žęs namo nenu­sto­jo pla­tin­ti drau­dž. spau­dos ir rink­ti tau­to­sa­kos. Daug rašė perio­di­nei spau­dai. 1907 m.
pri­im­tas į Lie­tu­vos moks­lo drau­gi­ją nariu-bendradarbiu.

Infor­ma­ci­jos šal­ti­nis: www.spaudos.lt/Knygnesiai/M_Slanciauskas.htm

Papil­do­ma medžiaga:

Pri­si­min­ki­me, kad pro­gim­na­zi­ja nešio­ja gar­bin­gą Mato Slan­čiaus­ko vardą
Mato Slan­čiaus­ko užra­šy­ti lie­tu­vių liau­dies šokiai, rate­liai ir žaidimai