Informacija apie laisvas darbo vietas

siulo_darba

Rei­ka­lin­gi dar­buo­to­jai:

  • Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja skel­bia kon­kur­są tech­no­lo­gi­jų moky­to­jo parei­goms užim­ti nuo 2018 m. sau­sio 7 d. (kon­kur­so rei­ka­la­vi­mai)
  • Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bė skel­bia kon­kur­są Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus parei­goms užim­ti.Atran­ka vyks 2019 m. balan­džio 16 d.

    Pre­ten­den­tai doku­men­tus patei­kia Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui (415 arba 413 kab., Livo­ni­jos g. 4, Joniš­kis) tie­sio­giai, elekt­ro­ni­niu paš­tu zina.kavaliauskiene@joniskis.lt  arba regist­ruo­tu laiš­ku iki 2019 m. balan­džio 1 d. 17.00 val. adre­su Livo­ni­jos g. 4, Joniš­kis, LT-84124.

    www.joniskis.lt/lit/Konkursai