Biblioteka

2019 metais mokyk­lo­je nupirk­ta vado­vė­lių už 3662,83 €


Tai­syk­lės
Aprū­pi­ni­mas vado­vė­liais
Pre­nu­me­ruo­ja­mi lei­di­niai
Kiek­vie­nais metais mokyk­los bib­lio­te­ka užsa­ko įvai­rius lei­di­nius. Užsa­ko­mi lei­di­niai ten­ki­na įvai­rius moki­nių, moky­to­jų ir kitų mokyk­los dar­buo­to­jų skai­ty­mo porei­kius. Bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je gali­ma ras­ti spe­cia­li­zuo­tų žur­na­lų, kito­kių edu­ka­ci­nių ir įvai­rių lais­va­lai­kio lei­di­nių.

Laik­raš­čiai
Sida­brė

Dova­no­ja­mi lei­di­niai
Euro­pos lai­ku
Dai­lė, 2012 art
Karys
Kelio­nė
Kny­gų aidai
Lite­ra­tū­ra ir menas
Miš­kai
Muzi­kos barai
Nau­ja­sis židi­nys
Paukš­čiai
Savi­val­dy­bių žinios
Švie­ti­mo nau­jie­nos
Tau­to­dai­lės met­raš­tis
Tėviš­kės gam­ta
Žalia­sis pasau­lis
Žalio­ji Lie­tu­va
Žiem­ga­la
Žur­na­las apie gam­tą

Skai­tyk­la

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je įkur­ta yra 16 dar­bo vie­tų, 13  kom­piu­te­ri­zuo­tų dar­bo vie­tų su inter­ne­ti­ne pri­ei­ga. Skai­tyk­lo­je ren­gia­mos paro­dė­lės, mini­mos rašy­to­jų, įžy­mių žmo­nių sukak­tys, veda­mos pamo­kos. Skai­tyk­la komp­lek­tuo­ja įvai­rių rūšių doku­men­tų infor­ma­ci­nį fon­dą (spau­di­nius, gar­sa­juos­tes, vaiz­da­juos­tes, kom­pak­ti­nius dis­kus), joje yra rei­ka­lin­giau­si vado­vė­liai. Moki­niai čia gali ras­ti daly­kų vado­vė­lius, ruoš­tis pamo­koms, moky­tis.
Skai­tyk­lo­je gali­ma :
nau­do­tis infor­ma­ci­nė­mis kny­go­mis, įvai­riais temi­niais seg­tu­vais, enciklo­pe­di­jo­mis, žody­nais, žiny­nais, atla­sais, žemė­la­piais, CD, video, audio, infor­ma­ci­nė­mis kny­go­mis;
 susi­pa­žin­ti su kny­gų nau­jie­no­mis, temi­nė­mis spau­di­nių paro­do­mis, mok­s­lei­vių paro­dė­lė­mis.
 žiū­rė­ti moko­muo­sius fil­mus;
 dirb­ti kom­piu­te­riu, nar­šy­ti inter­ne­te, nau­do­tis e‑paštu, kopi­ja­vi­mo apa­ra­tu;
 skai­ty­ti peda­go­gi­nę, meto­di­nę lite­ra­tū­rą;
 skai­ty­ti perio­di­nius lei­di­nius sko­lin­tis savo pamo­koms moky­mo prie­mo­nes. Bib­lio­te­ka pade­da peda­go­gams orga­ni­zuo­ti ugdy­mo pro­ce­są, pasi­tel­kiant mokyk­los bib­lio­te­ko­je esan­čius infor­ma­ci­jos šal­ti­nius, atlie­ka infor­ma­ci­nę paieš­ką pagal mok­s­lei­vių ir moky­to­jų pateik­tas užklau­sas.

Veik­la

Inf­rastruk­tū­ri­nės plėt­ros pro­jek­tas „Bend­ro­jo lavi­ni­mo mokyk­lų bib­lio­te­kų moder­ni­za­vi­mas“ yra Mokyk­lų tobu­li­ni­mo prog­ra­mos plius (MTP­plius) dalis. Jis finan­suo­ja­mas pagal Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų prog­ra­mą iš Euro­pos regio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos biu­dže­to lėšų. Pro­jek­tu sie­kia­ma kur­ti palan­kes­nes sąly­gas bend­ro­jo lavi­ni­mo ugdy­mui ir gerin­ti švie­ti­mo koky­bę, panau­do­jant šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mas gali­my­bes. Pro­jek­to užda­vi­nys – moder­ni­zuo­ti mokyk­lų bib­lio­te­kas, sie­kiant page­rin­ti mokyk­los bend­ruo­me­nei tei­kia­mų paslau­gų koky­bę bei užtik­rin­ti geres­nes moky­mo ir moky­mo­si sąly­gas. 2009–2010 metais Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko gim­na­zi­ja, daly­vau­jan­ti pro­jek­te „Bend­ro­jo lavi­ni­mo mokyk­lų bib­lio­te­kų moder­ni­za­vi­mas“, gavo pir­mo­jo pir­ki­mo bal­dus, kom­piu­te­rius, dau­gia­funk­ci­nius kopi­ja­vi­mo apa­ra­tus, pro­jek­to­rių ir kitą įran­gą. 2012 metais gim­na­zi­ją jau pasie­kė nau­jų bal­dų siun­ta. Moki­niai bei mokyk­los dar­buo­to­jai džiau­gia­si atsi­nau­ji­nu­sia, švie­sia bib­lio­te­ka bei skai­tyk­la, nau­jo­mis kny­gų len­ty­no­mis, bal­dais.

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kės kas­met ren­gia gar­sių rašy­to­jų, vals­ty­bi­nių šven­čių paro­das. Kas­met vyks­ta Mato Slan­čiaus­ko kny­gos die­na, apdo­va­no­ja­mi akty­viau­si bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai. Kie­vie­ną rude­nį vyks­ta šven­ti­nė pamo­ka pir­mo­kams, kurios metu pir­mo­kai supa­žin­di­na­mi su bib­lio­te­ka bei tam­pa pil­na­tei­siais bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais. Taip pat bib­lio­te­ka daly­vau­ja metų kny­gos rin­ki­muo­se www.metuknygosrinkimai.lt, ir LR pre­zi­den­tės D. Gry­bauskai­tės ini­ci­juo­ja­mo­je akci­jo­je “Kny­gų Kalė­dos”.

Bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja

Gita­na Svy­tie­nė