Atributika

Pro­gim­na­zi­jos her­bas


Pro­gim­na­zi­jos dai­na

Pro­gim­na­zi­jos dai­nos žodžiai:
Muzi­ka — Vir­gi­ni­jos Puč­ku­vie­nės
Žodžiai — Nijo­lės Vai­čiu­ly­tės — Miko­lai­tie­nės
1.
Rug­sė­jis. Ant mano peties
Kle­vo lapas šyp­so­da­mas lei­džias.
Vėl iš vasa­ros kla­sėn suk­vies
Tas var­pe­lio sudūž­tan­tis aidas.

Prie­dai­nis:
Mokyk­la, mūs vai­kys­tės šalie!
Pir­mos rai­dės ir skai­čiai pir­mie­ji…
Ir vei­dai, ir var­dai -
arti­mi, toli­mi -
pama­žu vis į pra­ei­tį skrie­ja.

2.
Drau­gu­ži, man ran­ką ištiesk,
Mokyk­la mus išly­di į kelią.
Pakan­tu­mo, tie­sos, išmin­ties
Išsi­neš­ki liki­mo skry­ne­lėj.

Prie­dai­nis:
Mokyk­la, mūs jau­nys­tės lop­šy!
Pir­mos mei­lės, pir­mi pra­ra­di­mai…
Mokyk­la visa­da
liks gra­ži ir jau­na
tavo, mano — visų atmi­ni­muos.


Pro­gim­na­zi­jos dai­na

Pro­gim­na­zi­jos daina.mp3


Pro­gim­na­zi­jos uni­for­ma

Berniukų uniforma

Ber­niu­kų uni­for­ma

Mergaičių uniforma

Mer­gai­čių uni­for­ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pirstas_horizontPASTABA: Esant šil­tam orui moki­niai vil­ki rau­do­nos arba mėly­nos spal­vos marš­ki­nė­lius.

Mokyk­li­nes uni­for­mas gami­na UAB “Majo­ris ir part­ne­riai”

Uni­for­mų kai­nos