Asmens duomenų apsauga

Kas mes esame

Mūsų tink­la­la­pio adre­sas yra: slanciauskas.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Komentarai

Kai lan­ky­to­jai rašo komen­ta­rus tink­la­la­py­je, mes ren­ka­me duo­me­nis, mato­mus komen­ta­ro pas­kel­bi­mo for­mo­je, o taip pat lan­ky­to­jo IP adre­są bei nar­šyk­lės var­to­to­jo įra­šą, kad apsi­sau­go­tu­me nuo bru­ka­lų.

Iš Jūsų el.pašto adre­so gali būti suge­ne­ruo­tas ano­ni­mi­zuo­tas duo­me­nų įra­šas (angl. hash) ir pateik­tas Gra­va­tar paslau­gos tei­kė­jui, norint patik­rin­ti, ar Jūs nau­do­ja­tės šia paslau­ga. Gra­va­tar pri­va­tu­mo poli­ti­ka patei­kia­ma čia: automattic.com/privacy/. Patvir­ti­nus Jūsų komen­ta­rą, Jūsų pro­fi­lio nuo­trauka yra mato­ma vie­šai šalia Jūsų komen­ta­ro.

Failai

Jei įke­lia­te nuo­trau­kas į tink­la­la­pį, turė­tu­mė­te veng­ti įkel­ti jas su išsau­go­tais vie­to­vės duo­me­ni­mis (EXIF GPS). Tink­la­la­pio lan­ky­to­jai gali par­si­siųs­ti nuo­trau­kas iš tink­la­la­pio ir iš jų išgau­ti vie­to­vės duo­me­nis.

Kontaktų formos

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašo­te komen­ta­rą šia­me tink­la­la­py­je, Jūs gali­te pasi­rink­ti, ar nori­te, kad Jūsų var­das, el.paštas ir tink­la­la­pis būtų išsau­go­tas sla­pu­kuo­se. Taip daro­ma Jūsų pato­gu­mui, kad Jums nerei­kė­tų šių duo­me­nų suve­di­nė­ti iš nau­jo, kiek­vie­ną kar­tą kai komen­tuo­ja­te. Šie sla­pu­kai sau­go­mi vie­ne­rius metus.

Jei Jūs turi­te pasky­rą ir pri­si­jun­gia­te mūsų tink­la­la­py­je, mes suku­ria­me lai­ki­ną sla­pu­ką, kuria­me įra­šo­ma, ar Jūsų nar­šyk­lė pri­ima sla­pu­kus. Šis sla­pu­kas nesau­go jokios asme­ni­nės infor­ma­ci­jos ir yra ištri­na­mas kai užda­ro­te savo nar­šyk­lę.

Kai Jūs pri­si­jun­gia­te, mes taip pat suku­ria­me kelis sla­pu­kus, kuriuo­se sau­go­ma Jūsų pri­si­jun­gi­mo infor­ma­ci­ja ir Jūsų ekra­no rody­mo pasi­rin­ki­mai. Pri­si­jun­gi­mo sla­pu­kai galio­ja 2 die­nas, o ekra­no nusta­ty­mų — vie­ne­rius metus. Jei Jūs pažy­mi­te pasi­rin­ki­mą “Pri­si­min­ti mane”, Jūsų pri­si­jun­gi­mo sla­pu­kas galios 2 savai­tes. Kai atsi­jun­gia­te iš savo pasky­ros, pri­si­jun­gi­mo sla­pu­kai ištri­na­mi.

Jei reda­guo­ja­te ar pas­kel­bia­te įra­šą, Jūsų nar­šyk­lė­je išsau­go­mas papil­do­mas sla­pu­kas. Šis sla­pu­kas nesau­go asme­ni­nių duo­me­nų, tačiau išsau­go įra­šo, kurį ką tik reda­ga­vo­te ar pas­kel­bė­ti, ID. Šis sla­pu­kas bai­gia galio­ti po 1 die­nos.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šia­me tink­la­la­py­je gali būti iš kitų tink­la­la­pio įkel­to turi­nio (pavyz­džiui, video, paveiks­lė­liai, teks­tas ir pan.). Tokio įkel­to turi­nio per­žiū­ra ir veiks­mai su juo šia­me tink­la­la­py­je pri­lygs­ta apsi­lan­ky­mui tuo­se tink­la­la­piuo­se, iš kurių turi­nys yra įkel­tas.

Šie tink­la­la­piai gali rink­ti duo­me­nis apie Jus, nau­do­ti sla­pu­kus (cookies), tre­čių­jų šalių seki­mo paslau­gas ir ste­bė­ti Jūsų veiks­mus su įkel­tu turi­niu, įskai­tant ir tuos atve­jus, kai turi­te pasky­rą ir esa­te pri­si­jun­gęs prie minė­tų tink­la­la­pių.

Statistika

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų duo­me­nys nekau­pia­mi ir nie­kur nesiun­čia­mi.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei para­šo­te komen­ta­rą, jo teks­tas ir meta­duo­me­nys yra sau­go­mi neri­bo­tą lai­ką. Taip daro­ma todėl, kad galė­tu­me atpa­žin­ti ir patvir­tin­ti atei­ties komen­ta­rus auto­ma­tiš­kai, vie­to­je admi­nist­ra­to­riaus patvir­ti­ni­mo.

Kai užsi­re­gist­ruo­ja­te mūsų tink­la­la­py­je ir tam­pa­te var­to­to­ju, mes sau­go­me visus Jūsų asme­ni­nius duo­me­nis, kuriuos Jūs patei­kia­te savo pasky­ro­je. Kiek­vie­nas var­to­to­jas gali maty­ti, reda­guo­ti ir ištrin­ti savo asme­ni­nius duo­me­nis bet kuriuo metu (išsky­rus var­to­to­jo var­dą). Tink­la­la­pio admi­nist­ra­to­riai tai pat gali maty­ti ir reda­guo­ti šiuos duo­me­nis.

Jūsų teisės

Jei Jūs turi­te pasky­rą šia­me tink­la­la­py­je, arba kada nors rašė­te čia komen­ta­rą, gali­te rei­ka­lau­ti gau­ti duo­me­nų eks­por­to fai­lą su visais asme­ni­niais duo­me­ni­mis, kuriuos mes turi­me apie Jus, įskai­tant ir tuos, kuriuos pats mums patei­kė­te. Jūs taip pat gali­te rei­ka­lau­ti, kad mes ištrin­tu­me visus mūsų turi­mus Jūsų asme­ni­nius duo­me­nis. Šie abu rei­ka­la­vi­mai nega­lio­ja duo­me­nims, kuriuos mes pri­va­lo­me išsau­go­ti pagal įsta­ty­mą admi­nist­ra­ci­niams, tei­si­niams ar sau­gu­mo tiks­lams.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Lan­ky­to­jų komen­ta­rai gali būti tik­ri­na­mi nau­do­jant auto­ma­ti­nę bru­ka­lų paieš­kos paslau­gą.