Prisiminkime, kad progimnazija nešioja garbingą Mato Slančiausko vardą

Vasa­rio 21 die­ną minė­si­me 164-ąsias mūsų kraš­to švie­tė­jo ir tau­to­sa­ki­nin­ki­nin­ko Mato Slan­čiaus­ko gimi­mo meti­nes.
Savo pastan­go­mis ir ini­cia­ty­va jis gai­vi­no Joniš­kio, Žaga­rės, Gruz­džių, Skaist­gi­rio apy­lin­kių tau­ti­nę dva­sią: pla­ti­no lie­tu­viš­kas kny­gas, mokė vai­kus, rin­ko tau­to­sa­ką, kal­bi­nę medžia­gą, bend­ra­dar­bia­vo spau­do­je.
Užra­šė per 4500 tau­to­sa­kos kūri­nių: 900 dai­nų, 660 pasa­ko­ja­mo­sios tau­to­sa­kos kūri­nių, 700 patar­lių ir prie­žo­džių, 200 mįs­lių, 400 užkal­bė­ji­mų, 550 liau­dies prie­ta­rų ir kt. Taip pat sukau­pė daug kal­bos fak­tų, liau­dies dra­bu­žių pie­ši­nių, atsi­mi­ni­mų.
1907 m. buvo išrink­tas Lie­tu­vos moks­lo drau­gi­jos nariu kore­s­pon­den­tu.

veiklos turinys