PRASMINGAS LAIKAS KARTU

Ką tik bai­gė­si vasa­ra. Į kla­ses moki­niai sugrį­žo kupi­ni pri­si­mi­ni­mų. O rug­sė­jis kol kas vis dar šil­tas ir vasa­riš­kai sau­lė­tas. Ne taip leng­va kib­ti į moks­lus.

2b kla­sės moki­niai (mokyt. J.Bytautienė), dar vis besi­džiau­gian­tys sau­lė­to­mis die­no­mis, iške­lia­vo pės­čio­mis pasi­žval­gy­ti po miš­ką. Kar­tu pasi­kvie­tė ir tėve­lius, kurie malo­niai suti­ko penk­ta­die­nio vaka­rą pra­leis­ti gam­to­je akty­viai. Pasi­šne­kė­da­mi, pajuo­kau­da­mi, dova­no­da­mi gėles vie­ni kitiems, besi­žval­gy­da­mi į tuš­tė­jan­čius dar­žus nužy­gia­vo 3 km. Sma­gu, kad kar­tu lai­ką gam­to­je lei­do ir mažie­ji ant­ro­kų bro­liu­kai ir sesu­tės. Jud­rūs žai­di­mai, esta­fe­tės, vaka­rie­nė ir pokal­biai prie lau­žo tik dar labiau suar­ti­no. Sten­ki­mės, kad mūsų gyve­ni­mas būtų kupi­nas judė­ji­mo džiaugs­mo, jau­ski­mės žva­lūs ir auki­me svei­ki. O gal tada ir moky­tis bus leng­viau?