Prasmingas ir turiningas 2b klasės savaitgalis drauge

Bal­tai pasi­da­bi­nu­sį sau­sio 27 d. rytą vai­kai kar­tu su tėve­liais ir moky­to­ja Jolan­ta Bytau­tie­ne paju­dė­jo Šiau­lių mies­to link. Kelio­nės tiks­las buvo Vals­ty­bi­nis Šiau­lių Dra­mos Teat­ras ir spek­taklis “Bela, Bosas ir Bulis”. Tai Kalė­dų sene­lio dova­na ant­ro­kė­liams.

Kaž­kam iš vai­kų gal­būt tai buvo pir­mas kar­tas teat­re, kaž­kam gal ne, bet visų akys žibė­jo susi­do­mė­ji­mu. Visi su nekant­ru­mu lau­kė, kada gi paga­liau atsi­vers aukš­tos, paslap­tin­gos durys ir bus gali­ma užei­ti į vidų.

Spek­taklis nepra­il­go nei mažam, nei dide­liam. Viso pasi­ro­dy­mo metu salė­je neti­lo juo­kas ir plo­ji­mai.

Turi­nin­gą popie­tę užbai­gė­me pice­ri­jo­je. Namo grį­žo­me lai­min­gi ir pil­ni įspū­džių. Lai­kas pra­leis­tas drau­ge — stip­ri­na drau­gys­tę.

Ąžuo­lo mama And­ra Šob­lie­nė