Pradinukų kūrybinės dirbtuvės „UŽGAVĖNĖS pagal Matą Slančiauską“

Vasa­rio 24–25 die­no­mis mokyk­lo­je šur­mu­lia­vo kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės — Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką.

Pir­ma­die­nį vai­kus aplan­kė pats Matas Slan­čiaus­kas ir papa­sa­ko­jo apie savo gyve­ni­mą, o folk­lo­ro ansamb­lis „Kupars“ (vado­vė Rita Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė) vedė Užga­vė­nių edu­ka­ci­ją. Vai­kai mokė­si šokių, žai­di­mų, dai­nų, papro­čių. Vėliau kiek­vie­nas iš molio gami­no kau­kę, o kla­sė­je kar­tu ar po vie­ną darė Mores, kurios buvo eks­po­nuo­ja­mos mokyk­los fojė.

Ant­ra­die­nį pra­di­nu­kai pie­šė, kli­ja­vo, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, kurių eks­po­zi­ci­jas galė­si­te apžiū­rė­ti sten­duo­se prie pra­di­nu­kų kla­sių. Tik Užga­vė­nių die­ną vei­ku­sio­je „Bly­ni­nė­je“ dide­li ir maži pri­si­val­gė ska­niau­sių bly­nų, išgė­rė du didžiau­sius puo­dus arba­tos. Pas­ku­ti­nis šven­tės momen­tas – Morių degi­ni­mas. Su jomis sude­gė visas blo­gis ir nege­ru­mai. Buvo išva­ro­ma žie­ma ir kvie­čia­mas pava­sa­ris: „Šil­ta žie­ma lau­kan eina, jau pava­sa­ris atei­na…“.