PRADINUKAI ŠVENTĖ UŽGAVĖNES

Ten buvo ne tur­gus ir ne kinas.
Tai tra­di­ci­ja sena.
Užga­vė­nė­mis vadi­nos
Šita šven­tiš­ka die­na…

Žie­mos pabai­gos šven­tė ir apei­gos susi­for­ma­vo jau pir­mykš­tės žem­dir­bys­tės lai­kais. Džiu­gu, kad šven­čia­ma iki šių die­nų.

Pra­di­nu­kai gėrė­jo­si savo pasi­ga­min­to­mis kau­kė­mis, gąs­di­no vie­ni kitus.  Šoko, try­pė, dai­na­vo, žai­dė, važi­nė­jo­si, lan­kė vie­ni kitus, vai­ši­no­si. Daug daug val­gė. Juk nuo fan­ta­s­tiš­kai ser­vi­ruo­tų sta­lų bly­nai dar ska­nes­ni… Palai­kė Kana­pi­nį kovo­je su Laši­ni­niu. Daug džiaugs­mo sutei­kė ir Morės degi­ni­mas. Susi­kau­pęs blo­gis ir nelai­mės išėjo.… O kar­tu išva­rė ir žie­mą! Tad su pava­sa­riu visus!