Pradinukai respublikinėje konferencijoje „Mūsų pasaulis“

Lap­kri­čio 22 die­ną M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je pra­di­nių kla­sių kon­fe­ren­ci­jo­je „Mūsų pasau­lis“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo moki­niai iš Akme­nės, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kur­šė­nų ir Joniš­kio mies­tų mokyk­lų.
Kon­fe­ren­ci­jo­je moki­niai domė­jo­si ir kitiems pasa­ko­jo apie žmo­gaus svei­ka­tą ir sau­gu­mą, atsa­kin­gą gam­tos ištek­lių nau­do­ji­mą, lie­tu­vių liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir lie­tu­vių kul­tū­ros isto­ri­ją. Didžiau­sias dėme­sys kon­fe­ren­ci­jo­je buvo ski­ria­mas gam­tos išsau­go­ji­mui.
Šia tema savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: 1a kla­sės moki­nys Jokū­bas Cici­nas (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė), 2a kla­sės moki­nė Mei­da Kip­šai­tė (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė), 3a kla­sės moki­nė Jus­tė Jacai­tė (moky­to­ja Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Tėja Zabloc­ky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).
Ši patir­tis pra­di­nu­kams nau­din­ga — bend­rau­da­mi ir bend­ra­dar­biau­da­mi jie įgy­ja drą­sos, įvai­ria­pu­siš­kų žinių ir pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi.