Pradinukai lankėsi Sigito Petraičio ūkyje

1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai  lan­kė­si S. Pet­rai­čio ūky­je. Moki­nius malo­niai pri­ėmė ūki­nin­ko sūnus Benas. Jis vedžio­jo vai­kus po ūkį, rodė ir pasa­ko­jo jiems apie čia lai­ko­mus ir augi­na­mus gyvū­nus. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu ste­bė­jo deko­ra­ty­vi­nius balan­džius, faza­nus, kana­luo­se plau­kio­jan­čias ūdras, antis, gro­žė­jo­si elniais. Didžiu­lį įspū­dį pali­ko  pui­kiai įreng­tas žir­gy­nas, žir­gai. Kaip tik­ra­me zoolo­gi­jos sode- aptva­ruo­se vaikš­čio­jo lūšys.

 Pasi­džiau­gė­me, kad visai čia pat galė­jo­me tiek daug pama­ty­ti. Grį­žo­me pil­ni įspū­džių.