Pradinukai konferencijoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Lap­kri­čio 23 d. pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je I-IV kla­sių moki­nių moks­li­nė­je — prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aš tik­rai myliu Lie­tu­vą“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo meni­ne prog­ra­ma, kurio­je vai­dy­bi­ne for­ma buvo pri­sta­ty­ta visa Lie­tu­vos isto­ri­ja. Ren­gi­ny­je daly­va­vo , tą die­ną minin­tys Lie­tu­vos kariuo­me­nės įkū­ri­mo šimt­me­tį, kari­nių oro pajė­gų Šiau­lių Avia­ci­jos bazės kariai. Jie supa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos daly­vius su Lie­tu­vos kariuo­me­nės veik­la.

Po to kon­fe­ren­ci­jos daly­viai išsi­skirs­tė į dar­bo gru­pes, kurio­se pri­sta­tė savo pra­ne­ši­mus:

  • 1a kl. Sau­lė Budžy­tė ir Juri­ta Jasai­ty­tė (mokyt. D. Klau­sie­nė) — „Seno­lių patir­tis nau­do­ja­ma ir šian­dien“.
  • 3a kl. Lėja Žem­liauskai­tė ir Goja Ado­mai­ty­tė (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė) — „Aš čia augu“.
  • 3b kl. Jokū­bas Šili­nas ir Urtė Šaky­tė (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) — „Dova­nos Lie­tu­vai 100-čio pro­ga“.
  • 4b kl. Žygi­man­tas Dun­du­lis, Armi­nas Paliū­nas ir Dovy­das Rim­džius (mokyt. J. Matu­lie­nė) — „Lie­tu­va — mano gim­ti­nė“.

Moki­niai, dirb­da­mi gru­pė­se, dali­jo­si patir­ti­mi, įgū­džiais, pra­p­lė­tė paži­ni­mo ir komu­ni­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jas.

Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau geba atsto­vau­ti savo mokyk­lą res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se.