Pradinių klasių lengvosios atletikos trikovės varžybos

Moki­niai bėgo 30 met­rų atstu­mą, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė Goda Sipa­vi­čiu­tė: 30 met­rų nubė­go 5.59 s, į tolį nušo­ko 3,40 m, kamuo­liu­ką nume­tė 21,90 m ir surin­ko 156 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je 30 met­rų grei­čiau­siai įvei­kė Gus­tas Benys 5,30 s, į tolį nušo­ko 3,75 m, o kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Matas Jonu­šas 39.30 m. Tre­čių kla­sių gru­pė­je Kami­lė Truš­kauskai­tė 30 m dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5.59 s, o į tolį nušo­ko 2,82 m, kamuo­liu­ką nume­tė 33 met­rus ir surin­ko 154 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je Kve­da­ras Arman­das 30 m nubė­go per 5,13 s, į tolį nušo­ko 3,12 m, kamuo­liu­ką nume­tė 34 met­rus ir surin­ko 115 taškų.