Pirmokų „šimtadienis“

Vasa­rio 7 d. suėjo lygiai 100 die­nų, kai pir­mo­kai moko­si mūsų mokyk­lo­je. Ta pro­ga pir­mo­kus ir jų moky­to­jas Jur­gi­tą Matu­lie­nę ir Šarū­nę Api­ny­tę pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė. O mokyk­los aštun­to­kai pra­ve­dė šven­tę, kurios metu vai­kų lau­kė links­mos užduo­tys. Susi­skirs­tę gru­pė­mis, vai­kai grei­tai ir tei­sin­gai jas įvei­kė. Kai visos užduo­tys buvo sėk­min­gai atlik­tos, pir­mo­kai gavo Šim­ta­die­nio dip­lo­mus ir sal­džių dova­nų. Kla­sė­se vai­kų lau­kė įspū­din­gi tor­tai, kuriuos dova­no­jo tėve­liai.

Ačiū aštun­to­kams ir jų auk­lė­to­joms Jaka­te­ri­nai Alek­sand­ra­vi­čie­nei ir Lai­mai Kurau­skie­nei už šyp­se­nas ir gerą nuo­tai­ką, kuri lydė­jo visą die­ną.