Pirmokų moliūginiai žibintai miesto renginiui

Gra­žią spa­lio 24 die­nos popie­tę, moky­to­jos Ugnės para­gin­ti, į moliū­gi­nių žibin­tų gami­ni­mo pamo­ką susi­rin­ko 1B kla­sės moki­nu­kai su tėvais, bro­liais, sesy­tė­mis. Visus suvie­ni­jo noras paga­min­ti žibin­tą iš moliū­go ir suda­ly­vau­ti mies­to ren­gi­ny­je „Dova­no­ki­me savo mies­tui švie­są“.

Kla­sė tapo dirb­tu­vė­lė­mis, kurio­se vie­ni pjaus­tė moliū­gus pei­liais, kiti sko­bė šaukš­tais, tre­ti orna­men­tus spau­dė meta­li­nė­mis for­me­lė­mis. Grei­tai ant moliū­gų šonų išryš­kė­jo pelė­dos, kati­no, vai­duok­lio silu­etai. Gėlės, orna­men­ti­nės figū­rė­lės per valan­dą papuo­šė oran­ži­nius dar­žo gra­žuo­lius.

Dirb­tu­vė­lių daly­viai nuste­bo pama­tę pui­kius savo dar­bo rezul­ta­tus. Moliū­gi­niai žibin­tai buvo nuo­sta­būs.

Ket­vir­ta­die­nį žibin­tai sužėrė­jo mies­te prie Kul­tū­ros Cent­ro. O spa­lio 26 — „Pasau­li­nę moliū­gų die­ną“, Karo­li­nos Jasiū­nai­tės ir jos mamos Mar­ga­ri­tos skob­tas moliū­gas „Kati­nas“ pel­nė šven­tės orga­ni­za­to­rių spe­cia­lų pri­zą „Mie­liau­sias vai­ko aki­mis“.