Pirmokai sako AČIŪ!

Pir­mo­kai moko­si prieš­gais­ri­nės sau­gos ir dėko­ja Joniš­kio prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai už dova­no­tas spal­vi­ni­mo kny­ge­les.