Pirmokai mokėsi gerinti ir lavinti taisyklingą laikyseną

Anks­tų rytą, neš­da­mi ran­ko­se kili­mė­lius, kamuo­lius, laz­das, balio­nus, į mokyk­lą sku­bė­jo 1a kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė). Vai­kai ruo­šė­si kūno kul­tū­ros pamo­kai, kurią vedė kine­zi­te­ra­pe­utė Kri­s­ti­na Ragu­lie­nė1a kla­sės moki­nio Gus­to mama.

Vai­kai žino­jo, kad moky­sis, kaip rei­kia tin­ka­mai ir tai­syk­lin­gai atlik­ti pra­t­imus, kurie gerin­tų ir lavin­tų jų lai­ky­se­ną, turint papras­čiau­sias prie­mo­nes.

Pasak svei­ka­tos spe­cia­lis­tės, dau­ge­lio moki­nių lai­ky­se­na yra netai­syk­lin­ga. Nega­lė­da­mi išbū­ti vie­no­je padė­ty­je — daž­nai vai­kai ją kei­čia kita, daž­nai netai­syk­lin­ga. Lai­ky­se­na ypač pakin­ta nuo netai­syk­lin­go sėdė­ji­mo susi­kūp­ri­nus, sėdė­ji­mo prie per aukš­to ar per žemo sta­lo, kaip vai­kai daž­nai mėgs­ta — paki­šus vie­ną koją po savi­mi, kup­ri­nės neši­mo ant vie­no peties, ar nešant vie­na ran­ka.

Pasi­tie­sę kili­mė­lius, pagal nuo­tai­kin­gą muzi­ką, nau­do­da­mi įvai­rias prie­mo­nes — balio­nus, laz­das, kamuo­lius, gumi­nes juos­tas, vai­kai mokė­si kaip rei­kia tai­syk­lin­gai atlik­ti įvai­rius lavi­na­muo­sius pra­t­imus, tie­siai lai­ky­ti lie­me­nį ir gal­vą.

Pamo­ka netru­ko pra­bėg­ti. Buvo ne tik nau­din­ga, įdo­mu, bet ir labai sma­gu. Gus­to mamy­tė paža­dė­jo atei­ti ir toliau mus moky­ti lai­ky­se­ną geri­nan­čių pra­t­imų.

Ačiū Gus­to mamy­tei už labai įdo­miai pra­ves­tą, daug žinių davu­sią pamo­ką.