Pirmokai edukaciniame modernaus šokio spektaklyje

Pir­mos B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Ugne turė­jo pui­kią gali­my­bę apsi­lan­ky­ti moder­naus šokio spek­takly­je „Pamirš­tos prin­ce­sės“. Vai­kai įdo­mų spek­tak­lį ste­bė­jo ir daly­va­vo kūry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se Skaist­gi­rio kul­tū­ros cent­ro salė­je. Pasa­ko­ji­mą apie skir­tin­gų cha­rak­te­rių, elge­sio prin­ce­ses, jų bend­ra­vi­mą jude­siu pasa­ko­jo Klai­pė­dos muzi­ki­nio teat­ro šei­ko šokio gru­pės akto­rės. Spek­takly­je nag­ri­nė­ja­ma jaut­ri ir itin aktu­ali tema – kaip kiek­vie­nam vai­kui atras­ti savo geriau­sius, išskir­ti­nius bruo­žus, kaip juos puo­se­lė­ti, kaip kur­ti ver­tin­gus, pagar­bius san­ty­kius su kitais. Gili­na­ma­si į tar­pu­sa­vio san­ty­kių, paty­čių prob­le­mas. 2016 m. spek­taklis nomi­nuo­tas „Auk­si­niam sce­nos kry­žiui“ ir „Padė­kos kau­kei“. 2017 m. rody­tas vie­na­me didžiau­sių fes­ti­va­lių JAV „Kids Euro Fes­ti­val“ Vašing­to­ne, pres­ti­ži­nia­me J. F. Kene­džio sce­nos menų centre.

Tą die­ną pir­mo­kai dar spė­jo apsi­lan­ky­ti  Mato Slan­čiaus­ko tro­bo­je Rei­bi­nių kai­me, pasi­džiaug­ti žai­di­mų aikš­te­le Skaist­gi­rio parke.