Pirmokai bibliotekoje

Rug­sė­jui tik spė­jus įsi­bė­gė­ti, mūsų pro­gim­na­zi­jos pir­mo­kai nekant­rau­da­mi atsku­bė­jo į mokyk­los bib­lio­te­ką. Čia moki­niai susi­pa­ži­no su mokyk­los bib­lio­tekininke, apžiū­rė­jo  bib­lio­te­ką, skai­tyk­lą,  išsi­aiš­ki­no čia galio­jan­čias tai­syk­les.  Susi­pa­žinę ir pasi­džiaugę dide­le ir erd­via mokyk­los bib­lio­teka, moki­niai išsi­rinko sau patin­kamų kny­ge­lių ir su džiaugs­mu išsku­bėjo jų skai­tyti.